این آزمونها صرفا جهت امادگی و تسلط هر چه بیشتر   به منظور کسب نمرات  مطلوب در نوبت اول طراحی شده است.