این مجموعه شامل ده آزمون بوده که در صورت اهتمام  به تمام سوالات باتوجه به تحت پوشش قرار دادن تمام محتوای مورد سوال، میتواند  تاحد  بسیار بالایی موفقیت شما را در ازمون پایان ترم تضمین کند